Obsah

Stručne z histórie školy


historia školy

Vývoj školstva v obci Veľký Folkmar sa datuje do ďalekej minulosti, kedy boli v obci dve cirkevné školy: rímsko - katolícka a evanjelická.

Ďalšie údaje z roku 1870 hovoria, že tu pôsobili dvaja učitelia. V rímsko - katolíckej škole to bol učiteľ Klein a v evanjelickej škole Z. Kočík. Posledným  učiteľom na evanjelickej škole bol Vladimír  Ďurkovič, ktorý sa neskôr  stal aj prvým riaditeľom ľudovej  školy.

Štvortriedna  ľudová škola  vznikla po obrate v roku 1948  zlúčením rímsko - katolíckej a evanjelickej školy. V tom čase  bolo v obci asi 100  školopovinných detí. Asi toľko  hovoria  dostupné materiály o vývoji školstva v našej obci.

Výstavba základnej školy s desiatimi  učebňami s a začala  v roku 1957. Dostavaná a odovzdaná k svojmu účelu bola v roku 1960, takže rok 1960/61 bol prvým školským rokom v novej škole. Podľa nie celkom úplnej triednej dokumentácie v tomto čase  navštevovalo  školu  okolo 300 žiakov. Ich  počet  nad 300 sa  udržiaval až do  roku 1980, pravda spoločne so žiakmi z Kojšova. Po roku 1980 sa ich  počet z rôznych  príčin  znižoval, v súčasnosti  navštevuje  školu 173 žiakov. Celkove za 50 rokov trvania školu opustilo asi 1500 žiakov. Na ich vychovávaní a vzdelávaní sa podieľalo asi 108 učiteľov.

Za obdobie 50 rokov  sa učitelia  tejto  školy  podieľali na výchove a vzdelávaní stovky  žiakov. Výsledkom  ich s naženia sú rôzne  ocenenia a  uznania,  ktoré  dosiahli  žiaci na  rôznych  súťažiach  z  matematiky,  geografie,  prírodopisu  ale aj z iných predmetov.  Pekné výsledky žiakov potešili  učiteľov  v recitátorských  a hudobných súťažiach. Napriek tomu, že škola nemá telocvičňu,  prirodzený  talent  žiakov  sa  plne  prejavoval  a  prejavuje  aj  v  športovej  činnosti,  predovšetkým  vo  futbale a v plávaní. V minulosti žiaci doniesli množstvo diplomov a ocenení zo streleckých a požiarnických súťaží.