Obsah

" Objavovaním a rozvíjaním talentu dieťaťa k jeho šťastnému životu."

Základná škola s materskou školou 328
055 51 Veľký Folkmar

:

Mgr. Jana Guľová (riaditeľka): 0917 621 464

Mgr. Mária Jakubišinová (zástupkyňa): 0919 461 466

Alena Vargová (ekonómka): 0911 381 389

:

Adriana Maťašovská (zástupkyňa pre MŠ): 0902 918 993

Školská jedáleň: Ing. Mária Kollárová: 0902 918 992

e-mail: zsfolkmar@gmail.com

Facebook: sk-sk.facebook.com/people/Z%C5%A1-Ve%C4%BEk%C3%BD-Folkmar/100015522856573

Pre spustenie prezentácie o našej škole, kliknite na nasledujúci odkaz: www.youtube.com/watch?v=rzDPwka9kK4

škola

semafor

60. výročie založenia ZŠ vo Veľkom Folkmari


plagat

Tričká


Od dnešného dňa si môžete kúpiť tričko s logom našej školy.

K dispozícii máme veľkosti S, M, L, XL v pánskom, dámskom aj detskom prevedení.

Potešte seba alebo niekoho zo svojho okolia a podporte tak našu školu.

Ďakujeme!

Objednávky na t. č. 0903775899

Viac info tu.

Vzhľad trička si pozrite tu.

 

O Z N A M


Riaditeľské voľno

Riaditeľka ZŠ s MŠ Veľký Folkmar 328 podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom 1. až 9. ročníka ZŠ a deťom MŠ dňa 9. októbra 2020 (piatok) riaditeľské voľno.

Draví vtáci

 


V piatok k nám doleteli dravé vtáky, aby nám predviedli svoje majstrovstvo. Výr, myšiak, kuvik, sokol či krkavec vzorne poslúchali svojho trénera. Leteli vysoko aj nízko ponad hlavy všetkých, takže sme museli byť vždy v strehu. Žiaci ich odmenili zaslúženým potleskom a vybraní si dokonca skúsili, aké je to byť profesionálnym sokoliarom.

sokoly

OZNAM


Vážení rodičia,

17. 9. 2020

ak Vaše dieťa chýbalo v škole viac ako 3 dni (vrátane víkendov a sviatkov), ako zákonní zástupcovia dieťaťa ste povinní doložiť škole nové Vyhlásenie zákonného zástupcu.

Prílohu si môžete stiahnuť tu.


 

POĎAKOVANIE


Poďakovanie rodičom a priateľom školy


Touto cestou ďakujem všetkým rodičom a priateľom školy,  ktorí nám akýmkoľvek  spôsobom pomohli pri rekonštrukcii školskej triedy -  Marekovi Gregovi, Ing.Jurajovi Kandrovi, Rasťovi Jakubišinovi, Paťovi Cmorovi, Bc.Petrovi Kandrovi, Ondrejovi Fabricimu, Pavlovi Jalčovi, Jánovi Jakubišinovi, Marošovi Chovanovi, Rudolfovi Leškovi a  učiteľom Jánovi Vargovi a Štefanovi Slatkovskému.


Ďakujem aj pani upratovačkám a pánovi školníkovi za ich všestrannú podporu a pomoc.
Ing. Ivanovi Gregovi ďakujem za pomoc pri zabezpečovaní zdravotníckych dezinfekčných prostriedkov.
Pre našu školu je táto pomoc nezastupiteľná a teším sa, že aj napriek dnešnej hektickej a uponáhľanej dobe si niektorí z nás našli čas a pomohli našej  škole. Cením si pomoc Vás všetkých. 

Ďakujem. 
Mgr. Jana Guľová, riaditeľka školy

trieda trieda
trieda

OZNAM


Oznam o začiatku školského roka 2020/2021

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Veľký Folkmar 328 oznamuje žiakom a rodičom našej ZŠ, že slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu dňa 2. 9. 2020 o 8:45 v budove ZŠ.

Zákonní zástupcovia do budovy školy nevstupujú, s výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy. Žiaka prvého ročníka môže v budove školy sprevádzať len jeden zákonný zástupca.

Budova školy sa otvorí o 8:35. O všetkých potrebných informáciách ohľadom organizácie vyučovania, učebných pomôcok budú žiaci informovaní triednymi učiteľmi v prvý školský deň.

Žiaci budú 2. 9. 2020 v triedach so svojimi triednymi učiteľmi do 9:45 hod. Žiak si nesmie zabudnúť priniesť podpísaný zdravotný dotazník, prezuvky, rúško a písacie potreby.  Tlačivo je možné stiahnuť si v prílohe.

Školský klub detí bude z dôvodu protiepidemiologických opatrení v prevádzke až od 21.9.2020.

Školská jedáleň bude v prevádzke od 3.9.2020.

 

Tešíme sa na Vás!

Mgr. Jana Guľová,

riaditeľka školy

 

Dotazník zákonného zástupcu

 


Základné prevádzkové podmienky Základnej školy s materskou školou, Veľký Folkmar 328 po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení

Zákonný zástupca žiaka zodpovedá za.../ berie na vedomie    r.2020

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy  (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
  • V čase od 2.9.2020 do 14.9.2020 je používanie rúšok v interiéri školy pre žiakov 2. stupňa povinné. Pre žiakov 1. stupňa sú rúška odporúčané.
  • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie (Dotazník zákonného zástupcu) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Vyhlásenie zákonného zástupcu).
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
  • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy. Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.

KONTAKTY UČITEĽOV


Mgr. Eva Miženková

0917 796 730

evamizenkova@gmail.com

Mgr. Mária Czielová

0911 307 204

czielova@gmail.com

Ing. Janka Mrázová

0918 536 091

janamrazova642@gmail.com

PaedDr. Dalibor Leško

0908 492 789

daliborlesko@gmail.com

Mgr. Ján Varga

0915 234 383 

jan.varga9@gmail.com

Štefan Slatkovský

0949 271 100 

stefans@azet.sk 

Mgr. Martina Kandrová

0903 399 533

ucitelkakandrova@gmail.com

Mgr. Gabriela Kastelovičová

0915 064 370

kastelovicovagabi@gmail.com

Mgr. Lucia Janovová lucia1510@gmail.com
Mgr. Lucia Gregová, PhD.

0915 328 804

lucigregi@gmail.com

 

ZMENA


Z dôvodu rušenia pevných liniek sú k dispozícii tieto aktuálne telefónne čísla:

:

Mgr. Jana Guľová (riaditeľka): 0917 621 464

Mgr. Mária Jakubišinová (zástupkyňa): 0919 461 466

Alena Vargová (ekonómka): 0911 381 389

: 0902 918 993

Školská jedáleň: Ing. Mária Kollárová: 0902 918 992

 

O Z N A M


Základná škola s materskou školou, Veľký Folkmar 328

 

Dôležité upozornenie !

 

Žiak môže opustiť školu len v sprievode rodiča alebo dospelej osoby.

Ak je žiak objednaný k lekárovi musí školu opustiť v sprievode rodiča alebo dospelej osoby, alebo rodič musí k objednávke k lekárovi pripísať: „..., že syn alebo dcéra môže ísť sám.“ V opačnom prípade žiak nebude uvoľnený zo školy.

Ak odíde, bude to považované za svojvoľné opustenie školy.

Žiakovi bude následne absencia neospravedlnená !!!

 

 

Vo Veľkom Folkmari, 2.9.2020                                                                   Mgr. Jana Guľová

                                                                                                                          riaditeľka školy

 

O materskej škole


MŠ Veľký Folkmar 

Veľký Folkmar 328MŠ
055 51 

 

Kontakt:

tel. č.: Adriana Maťašovská (zástupkyňa pre MŠ): 0902 918 993

web: http://www.msvelkyfolkmar.webnode.sk

e-mail: msvelkyfolkmar@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/M%C5%A0-Ve%C4%BEk%C3%BD-Folkmar-262487280560441/?fref=ts


 

Materska škola je jednotriedna - heterogénna a poskytuje celodennú aj poldennú starostlivosť pre deti od 3 - 6 rokov. MŠ je súčasťou spoločného zriadenia ZŠ s MŠ Veľký Folkmar. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú dve kvalifikované pedagogické zamestnankyne. O chod budovy sa stará 1 prevádzková zamestnankyňa.

Hurá na prázdniny !


Posledný školský deň je za nami. Niesol sa v duchu pesničiek, tanca a dobrej nálady. Deti boli za svoje celoročné snaženie odmenené pamätnými listami , darčekmi a výborným občerstvením. Peťko zvonček zazvonil, oznámil deťom koniec školského roka a hurá na prázdniny. 

prazdninyprazdniny

Detský karneval


Je tu karneval, detský karneval.....
Dnes sa v našej MŠ uskutočnil detský karneval. O dobrú náladu sa nám starali Mickey a Minnie z Babysitting Košice. Zábavný program pripravený šikovnými animátorkami, rôzne súťaže a tanečná zábava sa nám veľmi páčili, za čo im aj veľmi pekne ďakujeme. Musíme pochváliť rodičov za krásne masky , ktoré svojim deťom pripravili a chutné občerstvenie. Každá maska bola odmenená sladkosťou, rozprávkovou medailou a malým darčekom.

karneval

Školský rok 2019/2020

Jedálniček


19.10.2020 - 23.10.2020

Aktuálny jedálny lístok nájdete na stiahnutie tu. 

Jedálniček


12.10.2020 - 16.10.2020

Aktuálny jedálny lístok nájdete na stiahnutie tu. 

Jedálniček


05.10.2020 - 08.10.2020

Aktuálny jedálny lístok nájdete na stiahnutie tu. 

Jedálniček28.09.2020 - 02.10.2020

Aktuálny jedálny lístok nájdete na stiahnutie tu.

Jedálniček


21.09.2020 - 25.09.2020

Aktuálny jedálny lístok nájdete na stiahnutie  tu.

Jedálniček


14.09.2020 - 18.09.2020

Aktuálny jedálny lístok nájdete na stiahnutie tu. 

Jedálniček


07.09.2020 - 11.09.2020

Aktuálny jedálny lístok nájdete na stiahnutie tu. 

Jedálniček


03.09.2020 - 04.09.2020

Aktuálny jedálny lístok nájdete na stiahnutie tu.