Obsah


V tejto časti nájdete organizáciu aktuálneho školského roka a základné dokumenty  - Školský poriadok a Školský vzdelávací program.
 

Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu

 

 

Platnosť 

Dátum

Revidovanie

Dátum

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy
ŠkVP 1.9.2008    
  1.9.2009 Rámcový učebný plán školy
  1.11.2009 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
  1.9.2010 Rámcový učebný plán školy
  1.9.2011 Rámcový učebný plán školy
  1.9.2012 Rámcový učebný plán školy
  1.9.2013 Rámcový učebný plán školy
  1.9.2014

Národný štandard finančnej gramotnosti

Rámcový učebný plán školy

1.9.2015    
  1.9.2015 Rámcový učebný plán školy
  1.9.2016 Rámcový učebný plán školy
  1.9.2017 Rámcový učebný plán školy
  1.9.2018

Rámcový učebný plán školy

  1.9.2019  

Rámcový učebný plán školy

    1.9.2020

Rámcový učebný plán školy - variant A

    1.9.2021

Rámcový učebný plán školy - variant A

    1.9.2022

Rámcový učebný plán školy - variant A

    1.9.2023 Rámcový učebný plán školy