Obsah

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA

Výmera

Celková výmera spravovaného územia je 1159,45 hektárov. Porastová výmera dosahuje 1128,30 hektárov. V roku 2017 od 1.januára došlo po dlhoročných nezrovnalostiach a konečnej vzájomnej dohode k vysporiadaniu pozemkov medzi Obecnými lesmi Veľký Folkmar a Bývalým urbariátom - pozemkovým spoločenstvom vo Veľkom Folkmari, čo zredukovalo porastovú výmeru na súčasne aktuálnu plochu 1075,34 hektárov.

 

Prírodné pomery

Obecné lesy sú súčasťou celku Volovských vrchov. Rozprestierajú sa vo veľmi členitom teréne južne a východne od obce Veľký Folkmar v nadmorskej výške od 320 m (vodná nádrž Ružín) po 915 metrov (Folkmarská skala). Z hľadiska sklonov sú 2/3 územia vo svahoch väčších ako 40 % a 1/3 územia dosahuje sklon 20-40 %. Roviny sa na území lesov nenachádzajú takmer vôbec. Orientácia svahov voči všetkým ôsmim svetovým stranám je takmer rovnomerne zastúpená. Priemerná ročná teplota je 5 - 6,5 °C a priemerné ročné zrážky 700-1000 mm. Lesné vegetačné stupne sa vyskytujú od 2.LVS po 5.LVS s najzastúpenejším 4.tym – bukovým, ktorý zaberá 74 % územia lesov.

Lesy hospodárske s prioritnou funkciou produkcie drevnej hmoty zaberajú  803,05 hektárov.

Lesy ochranné s prioritnou funkciou ochrany pôdy zaberajú 272,29 hektárov.

 

Drevinové zloženie

Podľa rozdelenia zásob drevnej hmoty je v súčasnosti najzastúpenejšou drevinou  buk lesný (Fagus sylvatica). Celkový podiel listnatých drevín v zásobe obecných lesov tvorí 74 % a podiel ihličnatých 26 %.Obecné lesy sú v porovnaní s ostatnými lesnými celkami pomerne druhovo pestré, čo vyplýva aj z nasledujúceho grafu:

grraf