Obsah

HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ

Spoločnosť Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o. zabezpečuje komplexný manažment a správu lesného majetku najmä v oblasti pestovania lesa, ťažby dreva, obchodu s drevom, investičnej a rozvojovej činnosti. Od roku 2015 je koncepcia hospodárenia založená na tzv. „prírode blízkych spôsoboch“ najmä prostredníctvom výberkového hospodárskeho spôsobu, čo v podstate znamená, že ide o technologicky náročnejšie, ale voči prírode šetrnejšie hospodárenie bez rúbanísk a holín.

 

PESTOVANIE LESA

Pestovanie lesa je dôležité odvetvie našej činnosti, od ktorého podmienečne závisí kvalita a stabilita lesa v budúcnosti. Pozostáva najmä z výkonov:

Zalesňovanie: zahŕňa výsadbu sadeníc lesných drevín, alebo výsev semien lesných drevín. Obecné lesy Veľký Folkmar každoročne na jar a v jeseni vysádzajú počtom 5-10 tisíc nových sadeníc – malých stromčekov hospodársky významných druhov drevín – najmä smrekovec, dub, jedľu a smrek.

Vyžínanie: predstavuje manuálne náročnú prácu ručným náradím (kosákom), ktorou sa v letných mesiacoch redukuje vplyv buriny a inej nežiaducej vegetácie v bezprostrednej blízkosti vysadených malých stromčekov tak, aby mali dostatok svetla a primeranú vlahu. Obecné lesy Veľký Folkmar na ničenie buriny chemické látky tzv. herbicídy dlhodobo nepoužívajú, ani neplánujú používať kvôli výskytu a ochrane vodných zdrojov pitnej vody.

Ochrana proti zveri: ide o činnosti zamerané na zamedzenie prístupu najmä jelenej a srnčej zveri k vysadeným stromčekom. Obecné lesy Veľký Folkmar každoročne v jeseni zabezpečujú ochranu malých stromčekov tak, aby v zimných mesiacoch, kedy má zver málo prirodzenej potravy, nespôsobovala nenapraviteľné škody odhryzom terminálnych púčikov a lúpaním kôry.  Na tieto účely sa používajú farebné plastové štipce a špeciálne pasty, ktoré sa aplikujú na najvyššie a bočné púčiky (konáriky) malých stromčekov. V niektorých vybraných miestach sa stavajú tiež tzv. oplôtky, čo sú vlastne drôtené ploty vysoké  2 metre pripevnené na drevených koloch. Vo vnútri týchto oplôtkov sa pestujú malé stromčeky. Turistov a návštevníkov lesa preto prosíme, aby nevstupovali do oplôtkov a nezbierali zo stromčekov inštalované chrániče.

Prerezávky: v mladých lesných porastoch - mladinách a húštinách je charakteristická vysoká hustota stromov. S pribúdaním ich veku sa  počet stromov cielene znižuje za účelom vytvárania priestoru najkvalitnejším jedincom na úkor menej kvalitných alebo druhovo nevhodných.

Vďaka realizácii vymenovaných pestovných opatrení sa nám darí ovplyvňovať rastové vlastnosti drevín (tvar kmeňa) a tým aj štruktúru celého lesa tak, aby bolo zabezpečené zužitkovanie kvalitného dreva v budúcnosti. Ak by sa tieto činnosti v lese prestali vykonávať kvalita dreva, druhová pestrosť a stabilita lesa by bola nepredvídateľná a časovo neovplyvniteľná. Na uvedené pestovné práce je každoročne vynaložených niekoľko desiatok tisíc eur vo forme nákladov za materiál a prácu dodávateľov alebo zamestnancov.

 

ŤAŽBA DREVA

Ťažba dreva je finalizácia rastového procesu, kedy človek mení stromy a ich časti na surovinu – obchodnú komoditu - sortimenty dreva. Ide o fyzicky a tiež technologicky náročný a nebezpečný proces pozostávajúci zo stínania stromov , približovania kmeňov na sklad a manipulácie na výrezy.

V radoch verejnosti často rezonuje otázka Ťaží sa v lesoch veľa? Sú ťažby v lesoch únosné? Budeme mať ešte dostatok lesov a dreva aj v budúcnosti?“ Takéto a podobné obavy ľudí sú logické a vznikajú z dôvodu vnímania rozsiahlych kalamít a odlesnených plôch. Našťastie lesy obce Veľký Folkmar nepatria medzi tzv. „kalamitné celky“ a preto výpočet výšky ťažby v našich lesoch má svoje pravidlá a postupy, ktoré sa uplatňujú podľa sledovaných parametrov porastov a mnohých ďalších veľmi rôznorodých vlastností lesa. Stanoveniu výšky ťažby dreva predchádza zložité konanie v trvaní cca 2 rokov, počas ktorého sa terénnymi meraniami, mapovaním územia a tiež konaním štátnych orgánov a inštitúcií aktualizuje stav lesa a zásob dreva. Výsledkom tohoto náročného a sofistikovaného procesu je tzv. Program starostlivosti o les (PSoL). V minulosti tiež označovaný ako Lesný hospodársky plán (LHP). Je to zákonom nariadená, rozsiahla a konkrétna dokumentácia s množstvom grafických, textových a tabuľkových výstupov. Program starostlivosti o les schvaľuje štátna správa lesného hospodárstva a je platný na obdobie 10 rokov. Po uplynutí každých 10 rokov sa tento proces znovu opakuje a program aktualizuje.

Obecné lesy veľký Folkmar majú takým to spôsobom stanovený maximálny objem ťažby a tým možnosť  vyrúbať v období rokov 2014-2023 maximálne spolu 60880 m3 dreva. Toto celkové maximálne množstvo môže byť nižšie, ale nie vyššie! Vyplývajúc z nariadení lesníckej legislatívy (zákon o lesoch) ho užívateľ lesa nesmie prekročiť a je pre neho  záväzné!  Ročne je to 1/10 z celkového množstva nazývaná aj tzv. ročný etát - v prípade našich lesov je to 6088 m3. Dlhodobý vývoj ťažieb od roku 1996 až po súčasnosť máte možnosť vidieť v nasledujúcom grafe:

graf

  • oranžová línia „SPOLU“ označuje priebeh celkovej ťažby, teda koľko dreva sa v príslušnom roku celkom spolu vyrúbalo
  • zelená línia „IHLIČNATÉ“ znázorňuje objem vyrúbaného dreva -  ihličnatého
  • červená línia „LISTNATÉ“ udáva objem vyťaženého dreva - listnatého
  • žltá línia „KALAMITA“ dáva informáciu o podiele kalamitného dreva, t.j. takého, ktoré pochádza zo stromov zničených vetrom, snehom alebo hmyzom
  • hnedá línia „ROČNÝ ETÁT“ znázorňuje vypočítaný limit možnej ťažby

 

OBCHOD S DREVOM

Vyťažené a spracované stromy do formy výrezov guľatiny sa stávajú obchodným artiklom, po ktorom dopyt stúpa nielen u nás, ale v celosvetovom meradle. Drevo je jeden z najekologickejších a zároveň obnoviteľných materiálov! Obecné lesy v obchodnej činnosti úspešne využívajú možnosti domáceho i zahraničného trhu. Vzhľadom na slabo rozvinutý resp. nepodporovaný domáci spracovateľský priemysel je časť drevnej hmoty exportovaná aj do zahraničia (najmä Poľska, Maďarska, Rakúska, Česka, Nemecka, Rumunska) za výrazne výhodnejších obchodných podmienok. Tržby z predaja drevnej hmoty predstavujú takmer 90 % celkových tržieb firmy.

Z výnosov hospodárskej činnosti obecných lesov je každoročne odvádzaný nájom na účet zriaďovateľa – obci Veľký Folkmar. Prehľad vyplateného nájmu v eurách za obdobie rokov 2004-2017 uvádza tabuľka:

 

Rok

Nájom obci v eurách

Vyťažené m3 v danom roku

2004

18422

3449

2005

49791

4564

2006

82984

4821

2007

73026

4796

2008

59749

4429

2009

21600

3594

2010

30000

4695

2011

55000

5420

2012

115000

5933

2013

99400

5453

2014

50230

5532

2015

60000

4867

2016

35000

4472

2017

70000

4927

Možno si položíte otázku či je nájom obci vysoký? Alebo nízky? Výška nájmu sa v prvom rade odvíja od množstva a kvality vyťaženého dreva. Existujú podobné subjekty, (nielen obecné, mestské, ale aj urbáre) ktoré dokážu odvádzať nájmy vyššie, nižšie, alebo nezriedka aj žiadne - v prípade vysokých nákladov a nízkych tržieb, pretože už majú vyčerpané zásoby dreva a vysoký podiel mladín a holín, ktoré vyžadujú nákladnú starostlivosť.Treba dodať, že výška nájmu sa ešte odvíja od mnohých ďalších faktorov: kvalita dreva / množstvo dreva / ceny na domácich trhoch / ceny v zahraničí / výskyt kalamít / aktuálneho dopytu / výkonnosť dodávateľov ťažbových prác a ich techniky / počasie / motivácia / kapacity prepravcov / obchodné a zmluvné podmienky a v neposlednom rade vlastné režijné náklady a podobne... Okrem vyplácaných nájmov obci, sú každoročne vynakladané ešte ďalšie náklady na rozvojovú činnosť vo forme investícií do obstarávania a údržby  krátkodobého a dlhodobého majetku (lesné cesty, technické zariadenia, certifikáty, licencie, a pod.)

Za účelom pridania hodnoty vyťaženému drevu bola v roku 2015 zriadená vlastná prevádzka výroby palivového dreva s hlavnou orientáciou odbytu na zahraničný trh a tiež pre potreby obyvateľov obce z blízkeho mikroregiónu.

Ťažbou sa prednostne orientujeme hlavne na nekvalitné stromy. Podiel nekvalitného dreva tvorí od roku 2015 až  75 %  z celkovej produkcie drevnej hmoty. Kvôli klesajúcemu trendu zastúpenia ihličnanov sa ťažba ihličnatých drevín znížila na minimum. Najkvalitnejšie stromy ostávajú v lese až do obdobia dosiahnutia ich maximálnej objemovej a hodnotovej zrelosti, aby mohli tvoriť základ ekonomickej prosperity v budúcnosti. Drevo z takých stromov sa plánuje predávať hlavne formou dražby spoľahlivým obchodným partnerom.