Obsah

ZBERNÝ DVOR


Prevádzkový čas:

Streda:  14:00 - 17:00 hod

Sobota:  09:00 - 12:00 hod

 

Prevádzkovateľ: 

Obec Veľký Folkmar

IČO: 00329738

kontakt: 053/479 92 85

obecvelkyfolkmar@stonline.sk

www.velkyfolkmar.sk

Zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá:

Názov odpadu Kat.číslo  
Papier  lepenka 20 01 01 O
Sklo 20 01 02 O
Viacvrstvové kombinované materiály (VKM) 20 01 03 O
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 20 01 08 O
Textílie 20 01 11 O
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 20 01 21 N
Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky 20 01 23 N
Jedlé oleje a tuky 20 01 25 O
Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie 20 01 33 N
Batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 20 01 34 O
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, 20 01 35 N
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 20 01 36 O
Drevo bez nebezpečných látok 20 01 38 O
Plasty 20 01 39 O
Biologicky rozložiteľný odpad 20 02 01 O
Objemný odpad 20 03 07 O
Drobné stavebné odpady* 20 03 08 O

*Podrobnosti o spôsobe platby poplatku za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín upravuje VZN obce o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN obce o odpadoch.

V záujme vlastnej bezpečnosti Vás žiadame, aby ste dodržiavali najmä nasledujúce pokyny !

 

• Vstup do priestorov ZD je možný len na základe pokynov a len po oboznámení sa s prevádzkovým poriadkom.

• Pohyb v ZD je možný výhradne v sprievode zamestnancov ZD.

• Pre pohyb motorovým vozidlom je predpísaná maximálna rýchlosť 5 km/h.

• V celom areáli je zákaz fajčeniamanipulácie s ohňom.

• Venujte zvýšenú opatrnosť pri chôdzi po areáli.

• Dbajte na správny postup pri dvíhaní bremien.

• Odpad ukladajte výhradne na miesta určené zamestnancom ZD.

• Je zakázané pohybovať sa v priestoroch, kde sa vykonáva manipulácia s odpadom.

• Je zakázané pohybovať sa v priestoroch, kde je v prevádzke manipulačná a zdvíhacia technika.

• Dodržiavajte pokyny uvedené na bezpečnostných tabuliach a značkách.

• Zistenie požiaru bezodkladne ohláste zamestnancom ZD.

 

Prosíme o dodržiavanie prevádzkového času, kedy je ZD otvorený.

Zákaz sypania odpadu pred dvere ZD !

 

Neberie sa: asbestové rúry, autosklo, zrkadlá.

 

Je potrebné, aby návštevník ZD si so sebou priniesol platný občiansky preukaz.