Obsah

PROSPERITA LESA = PROSPERITA OBCE

Počet obyvateľov na planéte stúpol za posledných 170 rokov z 1,2 na 7,4 miliardy. Narastajúca populácia ľudstva rýchlym tempom spotrebúva prírodné zdroje a kladie čoraz vyššie nároky aj na lesné prostredie. Spotreba dreva, dopyt po vode, rekreácii a iných produktoch v prostredí globalizácie trhu núti užívateľov a vlastníkov lesov hľadať spôsoby manažmentu lesných ekosystémov tak, aby bol zabezpečený dlhodobý a trvalo udržateľný rozvoj.

Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o. možno považovať za strategický podnik obce, ktorý okrem vodného zdroja a priaznivého životného prostredia – lesnatej krajiny výrazne pozitívnym spôsobom ovplyvňuje ekonomiku obce. Každoročné odvody do obecnej pokladnice zvyšujú efektivitu a skvalitňujú úroveň fungovania obce.

Súčasná (a veríme, že aj každá budúca) hospodárska stratégia obecných lesov má za cieľ pestovať zdravé, odolné, druhovo pestré, produkčne a ekonomicky stabilné lesy nepretržite. Po prijatí zásadných hospodárskych reforiem sa v roku 2015 zmenil spôsob hospodárenia z rúbaňového na už spomínaný výberkový. Ak by nedošlo k prehodnoteniu hospodárskej stratégie, tak po 30-40 rokoch by nastalo takmer  úplné vyčerpanie zásob dreva a územie obecného lesa by sa zmenilo na komplexy mladín a holín, ktoré by najbližších 60 - 80 rokov ekonomicky neprosperovalo. Vyplývajúc zo zásady pestovať prírode blízke lesy, sa už ťažby  nevykonávajú v pásoch- rúbaniskách, ale technologicky zložitejšie výberkovým spôsobom po celej ploche porastu, tak aby nevznikali holé vysoko nákladové vyrúbané plochy, ale  trvalý, stabilný a kvalitný les.

Podrobnejšie informácie o hospodárskej činnosti si môžete prečítať v publikácii: Prírode blízke hospodárenie na príklade lesov Smolníckej osady a Veľkého Folkmara