Obsah

Žiacka školská rada

Školská rada školy

V zmysle ustanovenia § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznikla na našej škole Žiacka školská rada (ďalej len ŽŠR), ktorá zahájila svoju činnosť 16. 1. 2018.

Členovia ŽŠR na svojom úvodnom stretnutí prerokovali a schválili Štatút ŽŠR, ktorý ustanovenia § 26 citovaného zákona.

 

Úlohy ŽŠR

 1. Načúvanie študentom, získavanie ich názorov.
 2. Prezentovanie názorov študentov vedeniu a pedagógom.
 3. Konzultácie a rady novým študentom.
 4. Prispievať ku rozvoju školy vlastnými nápadmi.
 5. Sprostredkovať informácie medzi študentmi a vedením.
 6. Priama podpora študentom, ktorí ju potrebujú.
 7. Vytváranie pozitívnej atmosféry na škole.
 8. Podpora demokracie v škole.
 9. Prepájanie školského života so širšou komunitou (okolie školy, mesto, obec).
 10. Boj proti šikanovaniu v škole.
 11. Zaoberať sa sociálnymi problémami študentov.
 12. Podporovať dobré vzťahy "učiteľ - žiak".
 13. Pomoc pri vylepšovaní školského prostredia (budova, okolie, triedy).
 14. Zvyšovanie kvality podmienok pre vzdelávanie.
 15. Vzbudenie záujmu študentov o "veľké" témy (diskriminácia, rasizmus, demokracia, občianstvo, aktívna participácia, voľby, ľudské práva, zdravý životný štýl, šport, drogy, šikanovanie, chudoba, budúcnosť, rodová rovnosť a pod.).
 16. Vytváranie skutočného partnerstva s vedením, personálom a rodičmi v riadení školy.
 17. Prezentovať a podporovať práva, povinnosti, potreby a záujmy študentov.
 18. Propagovať a podporovať dobrovoľnícke aktivity v oblasti vzdelávania, charity, kultúry, zábavných aktivít, verejných aktivít (okrúhle stoly, debaty, diskusie, kluby, koncerty, výstavy, prezentácie, športové aktivity, exkurzie, výlety, pikniky a pod.).

 

Význam ŽŠR?


Žiacka školská rada je skvelá možnosť pre študentov, ovplyvňovať život na škole a organizáciu školy. Založenie a fungovanie Žiackej školskej rady dokonca upravuje zákon.

Žiacku školskú radu tvoria šikovní študenti, ktorí majú prehľad o tom, čo by ich spolužiaci chceli a potrebovali v škole, či už počas vyučovania alebo mimo neho. 

Žiacka školská rada - to sú študenti pre študentov. Je to váš "študentský parlament". Vaša organizácia, ktorá posúva váš hlas, váš názor, váš návrh k vedeniu školy. 

Pozor! Žiacka školská rada zastupuje študentov v diskusii s vedením školy. Bohužiaľ, niekedy požiadavky študentov nie sú uskutočniteľné, lebo sú v rozpore s tým, čo je úlohou školy, a preto im vedenie školy nemôže vyhovieť. Inokedy sa to nedá z finančných alebo organizačných dôvodov.

Nevzdávajte to! Vaša fantázia má určite mnohé rezervy a vy máte určite nápady, ako školu

a život na nej vylepšiť.
 

Vznik:

Január 2018

Našu školskú radu tvoria v školskom roku 2023/2024 členovia zo žiackeho kolektívu:

 

Timea Lörincová           - V.A /člen/

Martin Tirpák                - VI.A /člen/

Karin Lojová                  - VI.A /člen/

Jakub Petkáč                - VII.A /člen/

Tamara Jakubišinová  - VII.A /člen/

Maximilián Kandra       - VIII.A /člen/

Juraj Mráz                      - IX.A /podpredseda ŽŠR/

Antónia Bérešová         - IX.A /predseda ŽŠR/

 

Čestným členom ŽŠR je pani riaditeľka, Mgr. Jana Guľová.

Pedagogickým koordinátorom je Mgr. Ján Varga.

 

Štatút žiackej školskej rady /ŽŠR/: Štatút ŽŠR