Obsah

Detail zmluvyč.: Zmluva o nájme nehnuteľnosti

Zmluva: Zmluva o nájme nehnuteľnosti

 • Číslo zmluvy
  Zmluva o nájme nehnuteľnosti
 • Predmet zmluvy
  Prenajímateľ týmto prehlasuje, že je výlučným vlastníkom nasledonej nehnuteľnosti: a) Stavba bez súpisného čísla umiestnená na parcele registra "C" č. 423 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 346 m2, označenej popisom "garáž" ktorá nehnuteľnosť sa nachádza v katastrálnom území Veľký Folkmar, obec Veľký Folkmar, okres Gelnica a je zapísaná na Liste vlastníctva č. 1, vedeného Katastrálnym odborom Okresného úradu Gelnica. Prenajímateľ touto zmluvou prenecháva Nájomcovi na odplatné užívanie nehnuteľnosť uvedenú v článku II., bod 1 tejto zmluvy ("Predmet nájmu") spolu s príslušenstvom a vybavením. Nájomca týmto prehlasuje, že sa s technickým stavom predmetu nájmu oboznámil pred podpisom tejto zmluvy.
 • Cena
  20,00 EUR
 • Dátum účinnosti zmluvy
  31.3.2020
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
 • Dátum zverejnenia
  30.3.2020
Súvisiace dodatky k zmluve
Súvisiace objednávky
Súvisiace faktúry
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Veľký Folkmar
 • IČO
  00329738
 • DIČ
 • Adresa
  Veľký Folkmar 334, 055 51 Veľký Folkmar
 • Telefón
  0534799285
 • E-mail
  obecvelkyfolkmar@stonline.sk
 • Web
  www.velkyfolkmar.sk
 • 2. Zmluvná strana
  DREVO-ZA, s.r.o.
 • IČO
  51331977
 • DIČ
  2120686414
 • Adresa
  055 51 Veľký Folkmar 327
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  Milan Grega
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  starosta obce
 • Poznámka