Obsah

Bývalý urbariát, pozemkové spoločenstvo

 

sídlo: Veľký Folkmar 219, 055 51 Veľký Folkmar

 

História

Dňa 3. apríla 1992 bola uzatvorená dohoda o odovzdaní majetku od subjetku Východoslovenské lesy, štátny podnik Košice, Lesný odštepný závod Margecany pre spoločenstvo Bývalý urbariát Veľký Folkmar zastúpeným Imrichom Šucom a to na návrh vlastníkov dotknutých pozemkov. Jednalo sa o lesné pozemky v celkovej výmere 327,38 ha. Od začiatku fungovania spoločenstva existovala úzka spolupráca s Obecnými lesami Veľký Folkmar. V roku 1994 bol vyhotovený samostatný LHP pre Veľký Folkmar a od tohto obdobia už lesnú evidenciu nebolo potrebné riešiť s Odštepným závodom Margecany. Odbornú správu urbárskych lesov vykonával naďalej Imrich Grega a to až do roku 2002, kedy ho vystriedal Peter Hadbavný. Dňa 28. januára 1996 bola na základe nového zákona o pozemkových spoločenstvách uzatvorená zmluva o založení pozemkového spoločenstva. Spoločenstvo bolo zapísané v registri pozemkových spoločenstiev ako spoločenstvo s právnou subjektivitiou a to dňa 15. marca 1996. Dňa 10. januára 2005 bola zakúpená budova pre potreby spoločenstva a to nehnuteľnosť so súpisným číslom 219. Dňa 1. septembra 2013 bol na základe uznesenia výboru spoločenstva zvolený nový predseda Jozef Mackovjak, ktorý vystriedal doterajšieho predsedu Imricha Šucu. Od 1. augusta 2013 bol prijatý do funkcie lesníka Ing. Peter Kollár. Začiatkom roka 2014 sa stal OLH opätovne Imrich Grega a túto činnosť vykonával do 1. septembra 2015, kedy túto prácu prevzal Ing. Peter Kollár. Od 15. februára 2014 je presný názov spoločenstva Bývalý urbariát, pozemkové spoločenstvo vo Veľkom Folkmari.

Drevinová skladba porastov: najzastúpenejšia drevina - buk lesný, v menšej miere hrab lesný, jedľa biela, dub zimný, smrek lesný, smrekovec opadavý, borovica lesná. Ojedinele - jasebukň štíhly, brest hrabolistý, lipa malolistá, čerešňa vtáčia, javor horský a mliečny.

Najväčšia rozloha lesov spoločenstva sa nachádza na západ od obce a to od Jakloviec ku Kojšovu po hrebeň smerom na Gelnicu a to konkrétne: "Brežiny, Krucov jarek, Bučina, Jedľinka, Ničigrondeľ, Ďurčova uboč, Šajby, Pažice, Nad Brus, Drienske a pod." Iné lokality, na ktorých hospodári naše spoločenstvo, sú: "Jedina, Do Brežin, Harčalovec, Grondlik, Za Hvoru, Dubov harbek, Miklipark, Čolo, Trenek, Ginter, Valalská, Kamenny harbek" a iné.

Vyplývajúc z Programu starostlivosti o lesy ročná ťažba predstavuje okolo 14 000 m3 dreva. V roku 2016 bolo vyťaženo 1127 m3 dreva, ušetrilo sa 273 m2 drevnej hmoty. K 31.decembru 2016 je v evidencii pozemkového spoločenstva 504 podielníkov.

 


Sumárne údaje z PSL 2014-2023

Sumárne údaje z PSL 2014-2023 (3.84 MB)

 


 

Zoznam nevysporiadaných podielnikov Pozemkového spoločenstva V. Folkmar (177.51 kB)

Zmluva o spoločenstve BU PS V.Folkmar

Stanovy - BU PS V.Folkmar


 

Zápisnica zo zhromaždenia podielnikov - 20.04.2024

Typ: PDF dokument, Velkosť: 536.34 kB

 

Pozvánka na zhromaždenie podielnikov - 20.04.2024

Typ: PDF dokument, Velkosť: 191.72 kB

 

Správa OLH 2024

Typ: PDF dokument, Velkosť: 271.75 kB

 

 

urur