Obsah

Poľovnícke združenie Skala Veľký Folkmar

Lesy a lúky v okolí obce Veľký Folkmar obývajú rôzne živočíchy, z ktorých niektoré patria medzi poľovnú zver. Túto zver je povinné zo zákona obhospodarovať, to znamená starať sa o ňu, pomáhať jej, ochraňovať ju a racionálne ju využívať. Túto činnosť vykonáva poľovnícke združenie.

V katastri našej obce vvýkon práva poľovníctva pred vznikom terajšieho združenia uskutočňovalo Poľovnícke združenie Orlovec Jaklovce a Štátne lesy Slovenskej republiky.

Okresný lesný úrad v Spišskej Novej Vsi dňa 12. augusta 1993 vydal rozhodnutie o schválení poľovného revíru číslo 29 s názvpm Poľovnícke združenie (PZ) Skala Veľký Folkmar. Dňa 25. augusta 1993 bola podpísaná Zmluva o výkone práve poľovníctva medzi PZ a Obecným úradom Veľký Folkmar, Bývalým urbariátom Veľký Folkmar, Slovenským pozemkovým fondom, Bývalým urbariátom Malý Folkmar a Povodím Bodvy a Hornádu v rozlohe 2 291 hektárov.

Z toho tvorí 1 560 ha lesného pôdneho fondu, 624 ha poľnohosodárskeho pôdneho fondu a 107 ha vodnej plochy.

Zakladateľmi PZ boli Ján Jakubišín (Janošik), Ján Klein (Dukacik), Ján Jarošík a Jozef Petrík st. (Anďelko). Za prvého predsedu PZ bol zvolený Ján Jakubišín.

skala VF

(Členovia poľovníckeho združenia Skala - r. 2014)

Územie poľovného revíru je zaradené do oblasti jelenej, ktorej normované stavy sú na úrovni 32 kusov, srnčia zver 22 kusov a diviačia zver, ktorá má normované stavy 10 kusov. V malom množstve tu žije tzv. malá zver - zajac poľný, jarabica poľná a bažant poľovný. Ďalej sa tu loví líška, jazvec, kuna skalná, kuna lesná, vlk dravý, z pernatej zveri je to sluka lesná a jariabok hôrny. Celoročne sa tu vyskytuje aj rys ostrovid, ktorý je ale chránený. Veľmi vzácne cez toto územie prechádza medveď hnedý alebo aj los mokraďový. Pred niekoľkými rokmi priviezli a do voľnej prírody vypustili poľovníci danieliu zver, ale poľovnícky sa neobhospodaruje.

Poľovníctvo - to nie je iba lov, ako si predstavuje väčšina ľudí. Lov je v poľovníckom chápaní až na poslednom mieste a je určitou formou zadosťučinneia za celoročnú prácu v revíri. Poľovníci v letnom období pripravujú pre zver na zimu dostatok kvalitného sena, čistia a opravujú lesné chodníčky, starajú sa o kŕmne zariadenia. V rajóne PZ je 18 kusov posedov, 12 kusov senníkov, 30 solísk, 13 studničiek. Okrem toho obhospodarujú jeden hektár políčok pre zver a dve poľovnícke chaty s názvami Lesanka vo Vašvalde, Zuzana na Košariskoch, v minulosti aj chata na Poľanke (lesná škôlka Ostrý harbek). V majetku PZ je jeden poľovný pes - bavorský farbiar a dva psy - slovenský kopov. Združenie pozostáva zo štyroch sedemčlenných skupín (28 členov), troch kandidádov a troch čestných členov: Ing. Jána Mráza, Ing. Jozefa Hlásneho a Ondreja Pavúka. Vo funkcii predsedov sa vystriedali Pavol Klein, Peter Varga ml. a od februára 2012 Ing. Imrich Petkáč.

Dôkazom starostlivosti o zver vo Veľkom Folkmare je získanie niekoľkých kvalitných jeleních a srnčích trofejí, ocenených medailami.

Dňa 4. januára 1994 Jozef Petrík st. (Anďelko) pod Folkmarskou skalou stretol medveďa. V decembri roku 2001 bol v lokalite Orlaš zaznamenaný výnimočný úspech, podarilo sa tam uloviť 10 kusov diviakov, na ktorých bolo vystrelenýh 46 kusov nábojov. Najlepšie sa darilo Jánovi Kleinovi st. (Imruškovi), ktorý zastrelil štyroch diviakov. Tento strelec v roku 2004 zastrelil na Ostrom harbku jeleňa dvanástoráka, ktorého trofej bola ohodnotená 190 bodmi a ocenená striebornou medailou. V decembri roku 2006 Marián Chovan skolil v časti chotára Pod Rozbanom jeleňa šestnástoráka, ktorého bodová hodnota bola 201,60. V časti poľovného revíru Trenek v roku 2012 sa podarilo uloviť jeleňa dvanástoráka s bodovou hodnotou 200,04 poľovníkovi Pavlovi Kleinovi. Jozef Petkáč prostredníctvom fotopasce počas leta roku 2014 viackrát zachytil pohyb medveďa v lokalite Jedlinka.

 


POĽOVNÍCTVO  MÁ  ZMYSEL

Brožúra k stiahnutiu tu.