Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou, Veľký Folkmar 328
Adresa školy055 51 Veľký Folkmar č. 328
Telefón053/48 93 332, 0917 621 464
E-mailzsfolkmar@gmail.com
WWW stránkazsfolkmar.edupage.org
Zriaďovateľobec Veľký Folkmar

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Jana Guľová   
ZRŠMgr. Mária Jakubišinová   
ZRŠAdriana Maťašovská   
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Ján Varga 
pedagogickí zamestnanciAdriana Seligová 
   
   
ostatní zamestnanci  
   
zástupcovia rodičovElene Ledváková 
 Alena Kaľavská 
   
   
zástupca zriaďovateľaMaroš Grega 
iníIng. Ivan Grega 
 Ľ. Vargová 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZMgr. Eva Miženková  
PKIng. Jana Mrázová  

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 98

Počet tried: 9

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111111119
počet žiakov101981311910101099
z toho ŠVVP  1 1 2116
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2019
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení1 36  3 
prijatí1 36  3 
% úspešnosti100%       

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJETVFYZGEOHUVCHEMINVINFMATNAVNEJOBNOBV
1. A      1   1,56    
2. A      1   1,47    
3. A1,29     1  11,25    
4. A1,85     1  11,62    
5. A2,22,11,9  2,31  12,1    
6. A32,892,89 2,893,111,22  13  1,89 
7. A2,782,672,78 2,562,671,112,56 1,112,56 2,671,78 
8. A2,72,72 1,52,112,1 12,7 2,31,2 
9. A1,72,11,5 2,11,6 1,6 12,1 1,8  

TriedaPPočPRVPRIRPRIPRARUJSJLSPRSVPTCHVTECHTSVTEVVUCVLA
1. A    1,33 1,671   1,11   
2. A    1 1,651   1,12   
3. A 1,13 1,43  1,51   1,13 11
4. A 1,08 1,69  1,771,15   1,08  1,92
5. A      2,91  1,51,1   
6. A      3,111,22  2,111,33   
7. A      2,891  1,561,33   
8. A      2,91  1,61   
9. A      2,21   1   

TriedaVUMVYVZEM
1. A 1 
2. A 1 
3. A 1,13 
4. A 1 
5. A 1 
6. A 1,22 
7. A 1,11 
8. A 1 
9. A   

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1. A10811
2. A181701
3. A8800
4. A131300
5. A111001
6. A9810
7. A9900
8. A101000
9. A101000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1. A10911101,22911101,2200,00
2. A18158393,12158393,1200,00
3. A8985123,13985123,1300,00
4. A13129399,46129399,4600,00
5. A111464146,401464146,4000,00
6. A91205133,891205133,8900,00
7. A91068118,671062118,0060,67
8. A1092992,9092892,8010,10
9. A1099199,1099199,1000,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
T9 - SJL1079,3% 
T9 - MAT1062,7 % 
    
T5 - SJL1153,7 % 
T5 - MAT1148,9 % 

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku1111111119

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni
Učebný variant - ISCED 1I.SJL, MATpo 1 hod./týž. (=2)
 II.SJL, MAT, TSVpo 1 hod./týž. (=3)
 III.ANJ, MATpo 1 hod./týž. (=2)
 IV.MATpo 1 hod./týž. (=1)
Učebný variant - ISCED 2V.ANJ, GEO, MATpo 1 hod./týž. (=3)
 VI.ANJ, BIO, GEO,MATpo 1 hod./týž. (=4)
 VII.NEJ,GEO, MATpo 1 hod./týž. (=4)
 VIII.NEJ, FYZ, CHEMpo 1 hod./týž. (=3)
 IX.NEJ,FYZ, CHEMDEJ, GEO, MATpo 1 hod./týž. (=7)

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka110 
Bežných tried891 
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu9101 

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP134  
DPP    
Znížený úväzok42  
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 17 
vychovávateľov   
asistentov učiteľa 1 
    
spolu 18 

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška 3
2.kvalifikačná skúška 3
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium 3
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické1 
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Hviezdoslavov Kubín2261  
Šaliansky Maťko1031  
Cezpoľný beh153   
Florbal1511   
Atletika96   
Stolný tenis555  
Šprincove Krompachy     
Vybíjaná128   
Basketbal1510   
Hádzaná18    
Cesta okolo sveta     
Maľovaný sen Vainoc     
Matematický Klokan13    
Matematická olympiáda126   
Pytagoriáda93   
Mladý záchranár66   
Biologická olympiáda3    
Geografická olympiáda2    
Techická olympiáda1    

Aktivity a prezentácia na verejnosti

- slávnostné otvorenie školského roka za účasti zástupcov obce

- školský časopis - Folkmarský školáčik

- rozhlasové vysielanie v školskom a obecnom rozhlase

- v rámci mesiaca úcty k starším - Spolu to zvládneme

- Návšteva divadla Crocus /1. st./ - Žabiak Žofre, Kačky Rapotačky, divadla Scéna a bábkového divadla v KE

- Kolesománia - európsky týždeň športu /súťaž v jazde na kolobežke

- vzdelávací program EnglishOne - návšteva anglickej lektorky

- sokoliarske vystúpenie Hej sokoly

- zber starého papiera

- Dražba dreva - exkurzia v obecných lesoch

- Nočný pochod /2.st./

- exkurzia v Solivare

- Mikulášska besiedka

- Vianočná burza

- Jasličková pobožnosť

- I.ročník Fašiangového sprievodu

- lyžiarsky výcvik v Nálepkove

- návšteva verejného klziska v GL

- plavecký výcvik v Gelnici

- návšteva knižnice v GL

- návšteva Baníckeho múzea v Gelnici

- návšteva absolventa školy študujúceho v Cambrige University

- recyklohranie - ekologická aktivita, EKO prehliadka

- škola v prírode

- prednáška - Rozvíjanie vzťahu k ľudovému umeniu

- deň na kolobežkách

- Familiáda - deň detí, otcov a rodiny

- Deň Detí - športové akcie, atrakcie a súťaže

- zabavné dopoludnie - Za tajomstvami lesníkov

- atraktívne popludnie na Husej pláži

- rozprávkový chodník škriarka Mikuláša - Miklušovský les

- tvorivé dielne - tvorba z plodov jesene

- šarkaniáda

- zemiakové hody - opekačka spojená s pečením zemiakov

- Fašiangy Turíce- rozlúčka s basou

- Zúbky ako perličky - návšteva Zubožrúta

- beseda s lesníkom - Zasaď strom

- Mamka moja zlatá - vystúpenie v kultúrnom dome

- S batohom ku krrmelcu- starostlivosť o zvieratá v zime

- Vianočné posedenie zamestnancov a zástupcov obce

. oslava Dňa učiteľov

- Burza stredných škôl

- Európsky týždeň mobility

- Európsky týždeň jazykov

- od plamienka k ohníku Florián

- vystúpenie pre starých rodičov Babka a dedko

- zdravé stravovanie Pyramída zdravia

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

Otvorená škola - zvýšenie konkurencie schopnosti školy

FINANČNÁ SLOBODA - rozvoj finančnej gramotnosti

OVOCIE V ŠKOLÁCH- zásady zdravej výživy

ZASAĎ STROM - environmentálny projekt

INFOVEK - modernizácia školy v oblasti moderných technológií

B) Krátkodobé realizované v súlade s výchovno - vzdelávacím procesom:

Projekty s protidrogovou tematikou:Všetci to robia,Alkohol skrytý nepriateľ

Environmentálne projekty: Zasaď strom, Recyklohranie,S batohom ku krmelcu,Na stopárov, Vyrástla nám rastlinka,Dražba dreva

Projekty na hodinách: ANJ, NEJ, MAT, SJL, VYV, PRI, VLA, PRV, TECH, BIO

Vyučovanie MAT Hejného metódou na 1. st. a ANJ CLIL metódou na 2. st.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2018/2019, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Škola sídli vo vlastnej budove, ktorá prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Disponuje dostatočným počtom klasických učební.

Triedy 1. stupňa a školský klub boli vybavené novým nábytkom a lavicami.Okrem klasických tried má zriadené a využíva tieto odborné učebne: multifunkčná učebňa a IKT učebňa. Počítačová

učebňa je vybavená 12 počítačmi, softverovým vybavením, interaktívnou tabuľou s dataprojektorom. Multifunkčná učebňa je vybavená interaktívnou tabuľou a dataprojektorom, tlevízorom a DVD prehrávačom využíva sa hlavne na vyučovanie prírodovedných predmetov. Zborovňa bola vynovená novým nábytkom a kuchynskou linkou.

Dve učebne 2.st. sú zariadené novým nábytkom. Vo všetkých učebniach boli vymenené tabule. V troch triedach sú interaktívne tabule s príslušenstvom. V podkroví sú pripravené priestory na rozšírenie kabinetných zbierok, školskej, učiteľskej a anglickej knižnice.

Škola má dostatok sociálnych zariadení, a disponuje j sprchou s teplou vodou. Sociálne zariadenia boli kompletne zrekonštruované. Kompletnou rekonštrukciou prešli nedávno aj šatne. ( Boli urobené nové stierky, podlaha a skrinky

pre všetkých žiakov.)

V areáli školy sa nachádza multifunkčné ihrisko, ktoré sa využív hlavne na výučbu telesnej a športovej výchovy ale aj na mimoškolské aktivity..

Súčasťou základnej školy je aj materská škola, ktorá sídli v neďalekej budove spolu so školskou jedálňou. Okrem tried sa v nej nachádzajú aj priestory využiteľné na rôzne spoločenské akcie, kuchynka a priestory obecného detského klubu. Vedľa MŠ sa nachádza nové detské ihrisko s preliezkami pre deti.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Silné stránky:

- škola otvorená verejnost

- spolupráca s rodličmi

- kvalitná odborná výučba s využitím inovatívncýh foriem metód vzdelávania

- individuálny prístup k žiakom

- podpora žiakov s ŠVVP

- pozitívna atmosféra v škole

- kvalifikovsný pedagogický zbor

- moderné vybavenie učební

- využiti IKT v edukácii

- návštevy divadla, kina, múzeí, knižnice, planetária, výstav a pod.

- pestrosť mimoškolskej záujmovej činnosti

- pravidelne organizovanie lyžiarskeho a plaveckého výcviku

- ochota pedagogických zamestnancov k ďalšiemu vzdelávania

- veľké množstvo školských, mimoškolskýh a triednych aktivít

- uplatnenie ab olventov na vyraných stredných školách

- poloha školy

- vysoká úspešnosť žiakov v športových súťažiach

- spoluúčasť na skvalitnení občianskeho život obce

- sponzorstvo

- škola po rekonštrukcii, modernizácia tried, zborovne, školského klubu

Slabé stranky:

- obmedzené finančné zdroje na údržbu školy a školského areálu

- nedostatočná spolupráca s rodičmi problémoých žiakov

- postupné znižovanie vedomostnej úrovne žiakov

- absencia telocvične

- nedostatok rekreačných pobytov pre zamestnancov

- zvyšovanie výdavkov na prevádzku

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Cyklistický krúžok0 Mgr. Štefan Slatkovský
Klub slovenského jazyka a literatúry0 Mgr. Gabriela Kastelovičová
Krúžok nemeckého jazyka0 RNDr. Jana Müllerová
Počítačový krúžok0 Mgr. Martina Kandrová
Športový krúžok0 Mgr. Ján Varga
Športový krúžok0 PaedDr. Dalibor Leško
Turistický krúžok0 Ing. Jana Mrázová
Umelecký krúžok0 Mgr. Mária Czielová
Zábavná angličtina0 Mgr. Eva Miženková

Záver

Vypracoval: Mgr. Jana Guľová

Vo Veľkom Folkmari, 12. septembra 2019

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 2.9.2019

Vyjadrenie rady školy

Vyjadrenie rady školy:

Rada školy si na svojom zasadnutí dňa 11.9.2019 vypočula od riaditeľky školy Správu o výchovno - vzdelávacej

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2018/2019.

Prítomní členovia Rady školy nemali k obsahu prednesenej správy pripomienky.

Vo Veľkom Folkmari dňa 12.9.2019

Mgr. Ján Varga

predseda Rady školy

Schválenie zriaďovateľom školy

Správa bola schválená zriaďovateľom školy dňa 12.9.2019.

Milan Grega

starosta obce - zriaďovateľ