Obsah

Pracovné stretnutie starostov a zástupcov KSK 10.1.2017

Typ: ostatné
Dňa 10. 1. 2017 sa uskutočnilo pracovné stretnutie starostov a zástupcov Košického samosprávneho kraja.

Obec  Veľký  Folkmar

Dňa 10. 1. 2017 sa uskutočnilo pracovné stretnutie starostov a zástupcov Košického samosprávneho kraja (viď prezenčnú listinu).

Závery z tohto stretnutia sú nasledovné:

Záver z prehliadky účelovej komunikácie Opátka – Zlatník:

 1. SC KSK po ukončení zimného obdobia upraví (rozšíri) najkritickejšie úseky (stúpanie od Opátky a stúpanie od Zlatníka) v záujme zvýšenia bezpečnosti a prejazdnosti účelovej komunikácie;
 2. SC KSK spevní asfaltovým povrchom najkritickejšie úseky (stúpanie od Opátky a stúpanie od Zlatníka);
 3. SC KSK zabezpečí sprehľadnenie jednotlivých úsekov na účelovej komunikácii výrezom náletových drevín;
 4. SC KSK preverí možnosti osadenia zvodidiel v najkritickejšom úseku účelovej komunikácie – v lesnom stúpaní od obce Opátka a následne v uvedenom kritickom úseku zrealizuje také opatrenia, ktoré zlepšia bezpečnosť prejazdu;
 5. SC KSK zabezpečí zimnú údržbu, pravidelnú starostlivosť a zjazdnosť účelovej komunikácie až do opätovného spustenia premávky cez most nad vodnou nádržou Ružín.
 • Termíny plnenia záverov:

  1. SC KSK začne s realizáciou opatrení uvedených v bodoch 1., 2. a 3. záverov – ihneď po zlepšení poveternostných podmienok;
  2. SC KSK zrealizuje realizáciu opatrenia uvedeného v bode 4. záverov – bezodkladne;
  3. SC KSK zabezpečí plnenie opatrenia uvedeného v bode 5. záverov – priebežne.

Do zápisnice boli zakomponované pripomienky zúčastnených subjektov (odboru dopravy KSK a starostu obce Kojšov).

Zápisnica bola prerokovaná a odsúhlasená na mimoriadnej parciálnej porade dňa 16.1.2017 v Margecanoch.

 

Zápisnicu spracoval: PhDr. Matúš FEDOR, starosta obce Jaklovce.


Príloha

Vytvorené: 17. 3. 2017
Posledná aktualizácia: 12. 5. 2017 23:47
Autor: