Obsah

Poďakovanie


NOVINKA v našej škole – NOVÉ ŠATNE


Po letných prázdninách čakalo na žiakov našej školy prekvapenie v podobe vynovených šatní. Celá rekonštrukcia je výsledkom úžasnej spolupráce mnohých ľudí, ktorí prispeli ku skvalitneniu života detí v našej škole.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí pridali ruku k tomuto peknému dielu.

Ďakujeme rodičom: Mirovi Fabricimu, Puškášovi so synmi, Ľudovi Fabricimu, Aďovi Lӧrincovi, Petrovi Kandrovi, Ivanke Jakubišinovej, Miške Sačkovej, p. Chomiščákovej, Rasťovi Jakubišinovi, Paťovi Cmorovi, Janíkovi Jakubišinovi, Mišovi Petríkovi, Martinke Kandrovej. Naša vďaka patrí aj priateľom školy: Rasťovi Kleinovi a Milanovi Petrovovi.


Osobitne ďakujeme p. Jánovi Chovanovi za odborné rady, pomoc a ochotu, ktorú preukázal pri riešení problémov.

 

Mgr. Jana Guľová

riaditeľka školy

 

šatne

Začiatok školského roka 2017/2018


Po dvojmesačných prázdninách sa 4.septembra opäť rozozvučali školské zvončeky a žiakom  začali nové povinnosti. Zvlášť významný bol tento deň pre 18 prváčikov, ktorí  zasadli po prvýkrát do svojich lavíc.

Prváci so svojimi rodičmi a ostatní žiaci školy sa spoločne zhromaždili na chodbe našej školy. Po hymne Slovenskej republiky školákov privítala  p. riaditeľka Jana Guľová. Svoje pozdravy žiakom odovzdal aj starosta obce a zaželal im veľa radosti z nového učenia.

Na záver slávnostného podujatia deviataci odprevadili prváčikov do ich triedy a usadili ich do školských lavíc.

 

šk. rok

šk. rok

šk. rok

šk. rok

O Z N A M


Základná škola s materskou školou, Veľký Folkmar 328

 

Dôležité upozornenie !

 

Žiak môže opustiť školu len v sprievode rodiča alebo dospelej osoby.

Ak je žiak objednaný k lekárovi musí školu opustiť v sprievode rodiča alebo dospelej osoby, alebo rodič musí k objednávke k lekárovi pripísať: „..., že syn alebo dcéra môže ísť sám.“ V opačnom prípade žiak nebude uvoľnený zo školy.

Ak odíde, bude to považované za svojvoľné opustenie školy.

Žiakovi bude následne absencia neospravedlnená !!!

 

 

Vo Veľkom Folkmari, 4.9.2017                                                     Mgr. Jana Guľová

                                                                                                              riaditeľ školy

 

O materskej škole


MŠ Veľký Folkmar 

Veľký Folkmar 328MŠ
055 51 

 

Kontakt:

tel. č.: 0902 918 993

web: http://www.msvelkyfolkmar.webnode.sk

e-mail: msvelkyfolkmar@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/M%C5%A0-Ve%C4%BEk%C3%BD-Folkmar-262487280560441/?fref=ts


 

Materska škola je jednotriedna - heterogénna a poskytuje celodennú aj poldennú starostlivosť pre deti od 3 - 6 rokov. MŠ je súčasťou spoločného zriadenia ZŠ s MŠ Veľký Folkmar. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú dve kvalifikované pedagogické zamestnankyne. O chod budovy sa stará 1 prevádzková zamestnankyňa.

Posledný deň v MŠ


Náš posledný deň v MŠ - malá ochutnávka z dnešného dňa.

Deťom prajeme krásne, slnečné prežitie prázdnin bez úrazov.

A hurá na prázdniny !

rozlucka

 

Ahoj škôlka !


Sférické kino


Aj k nám zavítalo sférické kino - ďakujeme za pekný zážitok - 26. júna 2017.

kinokino

 

 

 

 

 

 

 

 

kinokino

Športová olympiáda


olympiada

Pri Simonke


Simonkine kráľovstvo hračiek- na návšteve pri Simonke.

pri Simonke

Deň detí v našej MŠ


Náš nezabudnuteľný Deň deti v našej MŠ. Ďakujeme všetkým rodičom za krásne dopoludnie, ktoré pripravili pre svoje deti na MDD. Poďakovanie patrí najmä rodičom, ktorí si našli čas a mohli prísť na ihrisko spríjemniť deťom ich deň hrami a súťažami a výborným občerstvením.

mddmdd

 

 

 

 

 

 

 

mddmdd

DEŇ DETÍ


Detičky prajeme Vám krásny MDD !

mddmdd

 

 

 

 

 

 

mdd

Deň matiek


Mamka moja, mamka zlatá !

den matiekden matiek

 

 

 

 

 

 

den matiek

Spev, prednes poézie a prózy


Prezentácia v speve, prednese poézie a prózy v MŠ Gelnica

 

prednesprednes

 

 

 

 

 

 

 

 

prednes

Naši predškoláci na zápise v prvej triede


Apríl to je mesiac len, keď do školy nazrieš len.
No v septembri veru tak, bude z teba riadny žiak.

ZápisZápis

 

 

 

 

 

 

 

zápisZápis

EKO-prehliadka


Dňa 24. 04.2017 t.j. pondelok sa v našej MŠ uskutočnila Eko-prehliadka .V rámci Dňa Zeme deti prišli v oblečení vytvoreného z odpadového materiálu (pet-fľaše, vrchnáky, papier, rolky z WC, igelitové tašky, igelitové sáčky).

Deň ZemeDeň Zeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň ZemeDeň Zeme

Zápis do MŠ


Dňa 4. mája 2017 sa uskutočnil Deň otvorených dverí v MŠ vo Veľkom Folkmari.

 

Podmienky prijímania:

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.Zápis do M

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty  rok veku a  ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.

Rodič podáva žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vedeniu materskej školy. Žiadosť do materskej školy rodič obdrží u zást.riad pre MŠ. Po jeho vyplnení a lekárskom potvrdení o zdravotnom stave a očkovaní dieťaťa ho predloží  zástup. materskej školy.

Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roku dostane rodič písomne buď osobne v MŠ, alebo mu bude doručené poštou do 30.06.2017

 

Návšteva MŠ v Kojšove


Stretnutie detí z MŠ z Veľkého Folkmara v MŠ Kojšove. Spolu deti prežili krásne chvíle.

 

MŠmš

 

 

 

 

 

 

 

 

Karneval 2017

karneval

karneval

Lúčime sa s Morenou

 


Lúčime sa s Morenou

aj so zimnou dievčinou.

Plávaj si Ty plávaj , do šíreho mora

veď ty zase o rok, prídeš ku nám znova.

 

Morenamorena

Obsah sa pripravuje